3215 Lyons Avenue | Houston, Texas 77020

LyonsUnityMBC@att.net

713-227-3372

Rev. William Anthony Jordan, Senior Pastor

©2021 Lyons Unity Missionary Baptist Church